Formularët


Që të mos kërkoni shumë gjatë për formularët e aplikimit të universiteteve të ndryshme të Vjenës, ne kemi përmbledhur këto në mënyrë të qartë për ju.
Në pjesën e mëposhtme  janë të shënuara universitetet më të mëdha me informacion shtesë.


MUG – Medizinische Universität Graz:              

- Formulari për aplikim:                                       http://www.medunigraz.at/fileadmin/studieren/zulassung/pdf/aza_antragsformular_drittst.pdf

- Fletë informacioni në gjuhën angleze:              http://www.medunigraz.at/fileadmin/studieren/zulassung/pdf/aza_info_202_203_Drittstaat_engl.pdf

 

 

KFU - Karl Franzens Universität Graz (Universiteti kryesor i Grazit):

- Formulari për aplikim:  http://static.uni- graz.at/fileadmin/Studienabteilung/Internationale/Antragspaket2014_Intl_Engl.pdf

- Informacion shtesë:   http://studienzugang.uni-graz.at/de/zulassung/#

 

 

Alpen-Adria Universität Klagenfurt/Wien-Graz

- Formulari për aplikim:  https://www.aau.at/wp-content/uploads/2015/09/Ansuchen-um-Zulassung-zum-Studium_de-engl.pdf
 

 

Technische Universität Graz – TU:

- Formulari për aplikim:  http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/Files/Studium_Lehre/files/Ansuchen%20um%20Zulassung_NEU.pdf

- Informacion shtesë:  http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/Files/Studium_Lehre/files/Ansuchen%20um%20Zulassung_NEU.pdf


 

Kunst Uni Graz- KUG

- Formulari i regjistrimit shpërndahet vetëm në formë të shtypur:   http://studieren.kug.ac.at/index.php?id=12582&L=2&cHash=7ea75b8d1ae2c801f7c615970eb14064

- Informacion shtesë:  http://www.kug.ac.at/studium-weiterbildung/studium/aktuelle-zulassungspruefungstermine.html

 

 

Wirtschaftsuniversität Wien – WU:

- Formulari i regjistrimit mund të gjendet si Word dokument në nën-piken 3 të linkut në vijim të pika „Antragsformular“: http://www.wu.ac.at/prospective/admission/international/requirements/bachelor/non-eea/

- Informacion shtesë: http://www.wu.ac.at/prospective/admission/international/en/

 

 

Universität Wien – UniVie

- Formulari për regjistrimin (Kujdes: para dorëzimit të formularit, ju duhet të regjistroheni online) https://studentpoint.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/studentpoint_2011/Student_Point/Formulare/SL_Z3_Zulassung_Bachelor_Diplom_Lehramt_Formular_2015.pdf

- Informacion shtesë: https://studentpoint.univie.ac.at/en/application/admission-bachelordiploma-programmes/non-eueea-school-leaving-certificate/

 

 

Medizinische Universität Wien - MUW

- Formulari për aplikim:  http://www.meduniwien.ac.at/homepage/fileadmin/HP-Relaunch/pdfstudien/zulassungadm/FormularAnsuchenumZulassung_MH_Version_vom_15042015.pdf

- Informacion shtesë: http://www.meduniwien.ac.at/homepage/fileadmin/HP-Relaunch/pdfstudien/zulassungadm/Fragebogeninfo_MH_Version_vom_05082014.pdf

 

 

Universität für Bodenkultur Wien – BOKU

- Formulari për aplikim dhe informacion shtesë: http://www.boku.ac.at/en/lehre/studabt/themen/zulassung/internationale-vorbildung/bachelorstudien/zulassung-zu-bachelorstudien-fuer-nicht-eu-und-nicht-ewr-buergerinnen-sowie-staatenlose/

 

 

Akademie der bildenden Künsten Wien

Formularët për aplikim:
a) Fine Arts: https://www.akbild.ac.at/Portal/studium/internationales/studierende/erasmus-incoming_bilaterale-kooperationen-incoming/abw_IBK_incoming_student_application_08_07_14_endfassung.pdf

b) Architecture: https://www.akbild.ac.at/Portal/studium/internationales/studierende/erasmus-incoming_bilaterale-kooperationen-incoming/abw_IKA_incoming_student_application_08_07_14_endfassung.pdf

c) Conservation Restoration: https://www.akbild.ac.at/Portal/studium/internationales/studierende/erasmus-incoming_bilaterale-kooperationen-incoming/abw_IKR_incoming_student_application_08_07_14_endfassung.pdf 

d) Natural Sciences and Technology in the Arts/Scenography: https://www.akbild.ac.at/Portal/studium/internationales/studierende/erasmus-incoming_bilaterale-kooperationen-incoming/abw_scenography%20NatStechArts_incoming_student_application_08_07_14_endfassung.pdf 

 

- Informacion shtesë: https://www.akbild.ac.at/portal_en/studies/international-relations/students/erasmus-incoming_bilateral-cooperation-incoming/erasmus?set_language=en&cl=en 

 

 

University of Veterinary Medicine, Vienna – VetmedUni Vienna

- Formulari i regjistrimit shpërndahet vetëm në formë të shtypur në Universitet.

- Informacion shtesë:
a) https://www.vetmeduni.ac.at/fileadmin/v/z/universitaet/vetmeduni_vienna_infobroschuere_2015-05_en.pdf

b) https://www.vetmeduni.ac.at/fileadmin/v/z/lehre/zulassung/2015_2016/2015_ENG_Erstsemestrigenmappe.pdf

c) http://www.vetmeduni.ac.at/en/studies/general-informations/admission/admission-procedure-20152016/

 

 

 TU-Wien ( Technical University of Wien)

Formulari për aplikim: https://tiss.tuwien.ac.at/studium/studentenerstanmeldung/neu?locale=en    

- Informacion shtesë:
a) http://issuu.com/tuwien/docs/studienhandbuch_2013-14_bf

b) http://www.tuwien.ac.at/en/services/department_for_studies_and_examinations/the_conditions_for_admission_of_foreigners/

c) http://www.tuwien.ac.at/en/services/department_for_studies_and_examinat ions/online_pre_registration/

 

 

 University of Innsbruck

- Formulari për aplikim:  http://www.uibk.ac.at/studium/anmeldung-zulassung/formulare/ansuchen-um-zulassung-zum-studium-v2011.pdf

- Lista e drejtimeve të studimit (Study Programmes): http://www.uibk.ac.at/studium/angebot/index.html.en

- Informacion shtesë:
a) http://www.uibk.ac.at/studium/anmeldung-zulassung/aufnahmeverfahren-neu.html.en

b) http://www.uibk.ac.at/studium/international/innsbruck/ 

Medical University od Innsbruck

- Formulari për aplikim onlinehttps://inside.i-med.ac.at/online/studentenvoranmeldung.startseite

- Informacion shtesë:  https://www.i-med.ac.at/studium/zulassung/erstzulassung/zulassung_humanmedizin.html

 

 

 University of Salzburg

- Formulari për aplikim onlinehttps://online.uni-salzburg.at/plus_online/studentenvoranmeldung.htm

- Informacion shtesë: http://www.uni-salzburg.at/index.php?id=31968&MP=200593-200935  

 

 

Paracelsus – Medical Private University of Salzburg (DE)

- Formulari për aplikim online (Kujdes afatin e aplikimit)https://campus.pmu.ac.at/index.php?id=64

- Informacion shtesë:
a) http://www.pmu.ac.at/fileadmin/user_upload/files/Humanmedizin/Bewerbung_um_einen_Studienplatz_HM.pdf

b) http://www.pmu.ac.at/fileadmin/user_upload/files/Humanmedizin/Zulassungsvoraussetzungen.pdf

 

 

Mozarteum University Salzburg

- Formulari për aplikim online: https://www.uni-mozarteum.at/apps/stud/zl/index.php?lsl_v=en

- Informacion shtesëhttps://www.uni-mozarteum.at/en/studium/zulassung.php

 

 

Johannes Kepler University Linz

- Formulari për aplikim online: https://www.jku.at/content/e262/e244/e127712/e131652

- Informacion shtesë:
a) http://www.jku.at/content/e262/e244/e127712/

b) http://www.jku.at/content/e262/e256786/e233509

c) http://www.jku.at/content/e262/e242/e2380

d) http://www.youblisher.com/p/1233558-Studying-at-the-JKU/